Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/users/umniep01/public_html/domains/niepolomice.eu/public_html/informujeostrzegam/maincore.php on line 35

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/users/umniep01/public_html/domains/niepolomice.eu/public_html/informujeostrzegam/maincore.php on line 36

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/users/umniep01/public_html/domains/niepolomice.eu/public_html/informujeostrzegam/maincore.php on line 37

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/users/umniep01/public_html/domains/niepolomice.eu/public_html/informujeostrzegam/maincore.php on line 38

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/users/umniep01/public_html/domains/niepolomice.eu/public_html/informujeostrzegam/maincore.php on line 39
"Informuję, ostrzegam" - Odpowiedzialność prawna i karna uczniów
Marzec 31 2023 18:22:10
Dla Uczniów
Dla Nauczycieli
Odpowiedzialność prawna i karna uczniów

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA UCZNIÓW

Obowiązujące przepisy:

Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich z dnia 26 października 1982 r. (Dz.U. nr 11 poz. 109 z 2002 r. ze zm.)
Kodeks Postępowania Karnego (Dz.U. nr 89 poz. 555 ze zm. - rok 1997)
Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. nr 35 poz. 230 z 1982 roku ze zm.)
Ustawa o przeciwdziałaniu narkomani z dnia 24 kwietnia 1997 r. (Dz.U. nr 75 poz.468)

OSOBY DO 13 ROKU ŻYCIA
BRAK ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ PRZED SĄDEM,
W PRZYPADKU DEMORALIZACJI LUB POPEŁNIENIA CZYNU NIEZGODNEGO Z PRAWEM - POSTĘPOWANIE OPIEKUŃCZE

OSOBY W WIEKU OD 13 DO 17 ROKU ŻYCIA
ODPOWIADAJĄ PRZED SĄDEM RODZINNYM I NIELETNICH ZA POPEŁNIENIE CZYNU KARALNEGO

OSOBY W WIEKU DO 18 ROKU ŻYCIA
ODPOWIADAJĄ PRZED SĄDEM RODZINNYM I NIELETNICH W ZAKRESIE ZAPOBIEGANIA I ZWALCZANIA DEMORALIZACJI

„nieletni”
1) osoba, która nie ukończyła 18 lat, a przejawia zachowania świadczące o demoralizacji
2) osoba, która ukończyła 13 lat, a nie ukończyła lat 17 i dopuściła się popełnienia czynu karalnego
3) osoba, która nie ukończyła 21 roku życia i względem której zostały orzeczone środki wychowawcze lub poprawcze
„czyn karalny” – czyn zabroniony przez ustawę jako przestępstwo lub przestępstwo skarbowe
albo wykroczenie określone w art.51, 69,74,76,85,87,119,122,124,133143 KW

 

Demoralizacja wg. Ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich.

Art. 4 §1 „
Każdy, kto stwierdzi istnienie okoliczności świadczących o demoralizacji nieletniego, w szczególności naruszenie zasad współżycia społecznego, popełnienie czynu zabronionego, systematyczne używanie alkoholu lub innych środków w celu wprowadzenia się w stan odurzenia, uprawianie nierządu, włóczęgostwo, udział w grupach przestępczych ma społeczny obowiązek odpowiedniego przeciwdziałania temu, a przede wszystkim zawiadomienia o tym rodziców lub opiekuna nieletniego właściwego organu, szkoły, sądu rodzinnego, policji lub innego”

Art. 4 §2 „ Każdy, kto dowiedziawszy się o popełnieniu przez nieletniego czynu karalnego, ma społeczny obowiązek zawiadomić o tym sąd rodzinny lub policję”

Art. 4 §3„Instytucje państwowe i organizacje społeczne, które w związku ze swoją działalnością dowiedziały się o popełnieniu przez nieletniego czynu karalnego ściganego z urzędu, są obowiązane niezwłocznie zawiadomić o tym sąd rodzinny lub Policję oraz przedsięwzięć czynności nie cierpiące zwłoki, aby nie dopuścić do zatarcia śladów i dowodów popełnienia czynu”.


NARUSZENIE ZASAD WSPÓŁŻYCIA SPOŁECZNEGO:

 • Naruszenie zasad ogólnie przyjętych w szkole, np. (statutu, regulaminu, kodeksu)

 • Naruszenie godności, ubliżanie

 • Wyszydzanie, obrażanie poprzez np.: Internet, sms-y itp.

WYBRANE ZAGADNIENIA Z USTAWY O PRZECIWDZIAŁANIU NARKOMANII:

Zgodnie z przepisami Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii w Polsce karane jest:

 • posiadanie każdej ilości środków odurzających lub substancji psychotropowych (art. 48)

 • wprowadzanie do obrotu środków odurzających (art. 43)

 • udzielanie innej osobie, ułatwianie lub umożliwianie ich użycia oraz nakłanianie do użycia (art. 45 i 46)

 • wytwarzanie i przetwarzanie środków odurzających (art. 40)

CZYNY KARALNE ŚCIGANE Z URZĘDU:

 • Wymuszenia rozbójnicze

 • Rozboje

 • Kradzieże rozbójnicze

 • Kradzieże

 • Kradzieże z włamaniem

 • Bójki i pobicia

 • Rozpijanie małoletniego (dostarczanie alkoholu, ułatwianie spożycia, nakłanianie do spożycia)

 • Posiadanie, udzielanie, nielegalny obrót i nakłanianie do używania narkotyków

 • Posiadanie niebezpiecznych narzędzi i przedmiotów stanowiących zagrożenie i mogących służyć do przestępstwa.

CZYNY KARALNE:

 • Zakłócenie porządku publicznego
 • Niszczenie i uszkadzanie znaków umieszczonych przez organy państwowe
 • Uszkodzenie znaków lub urządzeń zapobiegających niebezpieczeństwu
 • Rzucanie kamieniami w pojazd będący w ruchu
 • Samowolna zmiana znaków lub sygnałów drogowych
 • Prowadzenie pojazdu po użyciu alkoholu
 • Kradzież lub przywłaszczenie mienia, paserstwo, uszkodzenie mienia o wartości do 250 zł.
 • Spekulacja biletami wstępu
 • Utrudnienie korzystania z urządzeń przeznaczonych do użytku publicznego

CZYNY ŚCIGANE NA WNIOSEK OSOBY POKRZYWDZONEJ:

 • GROŹBY KARALNE

 • NARUSZENIE NIETYKALNOŚCI CIELESNEJ (poprzez uderzenie innej osoby, kopanie, popchnięcie, przewrócenie, pociągnięcie za włosy, plucie).

Wybrane przestępstwa przeciwko instytucji państwowej (Funkcjonariusz publiczny) (wg. Kodeksu Karnego (Dyrektorzy szkół, zastępcy, nauczyciele)


Art. 226 §1 kk
„Kto znieważa funkcjonariusza publicznego albo osobę do pomocy mu przybraną podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych podlega karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku”

Zniewaga – ubliżanie, zachowanie w sposób obraźliwy (wyzwiska, obelgi, gesty, pisma, rysunki)
Art. 222 §1 kk
„Kto narusza nietykalność cielesną funkcjonariusza publicznego lub osoby do pomocy przybranej podczas wykonywania obowiązków służbowych podlega grzywnie lub karze pozbawienia wolności do lat 3”.

Naruszenie - Uderzenie lub podziałanie na ciało pokrzywdzonego, np. popchnięcie, szarpanie za włosy, oblanie wodą, itp. (bez uszczerbku na zdrowiu)
Art. 217 §1 kk
„Kto uderza człowieka lub w inny sposób narusza jego nietykalność cielesną podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku”

Art. 190 §1 kk
„Kto grozi innej osobie popełnieniem przestępstwa na jej szkodę lub osoby najbliższej, jeżeli groźba wzbudza w zagrożonym uzasadnioną obawę, że będzie spełniona, podlega karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2”.

Groźba - Polega na zapowiedzi ale również w innej formie oddziaływania na psychikę pokrzywdzonego, przez wykonanie gestów i zachowań np. przystawienie noża do gardła, zbliżanie się z otwartym ogniem do łatwopalnych przedmiotów itp.

 

Funkcjonariusz publiczny art. 115 §13 Kodeksu Karnego (kk)

 • Prezydent RP,

 • poseł, senator, radny,

 • sędzia, ławnik, prokurator, notariusz, komornik, zawodowy kurator sądowy,

 • osoba będąca pracownikiem administracji rządowej, innego organu państwowego lub samorządu terytorialnego, chyba że pełni wyłącznie czynności usługowe, a także inna osoba, która uprawniona jest do wydawania decyzji administracyjnej,

 • osoba orzekająca w sprawach o wykroczenia lub organach dyscyplinarnych działających na podstawie ustawy,
  osoba organu kontroli państwowej lub organu terytorialnego, chyba że pełni wyłącznie czynności usługowe.

 • osoby zajmujące kierownicze stanowisko w innych instytucjach państwowych (np. dyrektorzy szkół i zastępcy).

 • funkcjonariusz organu powołanego do ochrony bezpieczeństwa albo funkcjonariusz służby więziennej
  osoba pełniąca czynną służbę wojskową

 • ponadto (zgodnie z nowelizacją Karty Nauczyciela - Art. 63. 1.) od maja 2007 roku nauczyciel placówki publicznej [...]podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.

Kompetencje Policji:

Podstawa prawna
Ustawa o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 (Dz.U Nr.7 poz. 58 z 2002 roku z zm.)
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17.09.1990 roku w sprawie trybu legitymowania, zatrzymywania osób, dokonywania kontroli osobistej oraz przeglądania bagaży i sprawdzeń ładunku przez Policję (Art. 15 ust. 8 Ustawy o Policji)
Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89 poz. 555 z 1997 roku z zm. )
 

Zatrzymanie ucznia następuje gdy:

 • istnieje uzasadnione przypuszczenie, że uczeń popełnił przestępstwo,

 • zachodzi potrzeba umieszczenia dziecka w Policyjnej Izbie Dziecka,

 • przeciwko uczniowi toczy się postępowanie karne a sąd lub prokurator zarządzili jego przymusowe doprowadzenie (art. 247 kpk ),

 • uczeń jest świadkiem w procesie karnym a organ prowadzący postępowanie (policja, prokurator, sąd) zarządzi jego przymusowe doprowadzenie (art. 285 §2 kpk),

 • uczeń stwarza w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego a także dla mienia (art.15 ust.1 pkt.3 Ustawy o Policji),

 • uczeń w stanie nietrzeźwości swoim zachowaniem daje powód do zagrożenia lub znajduje się w okolicznościach zagrażających jego życiu lub zdrowiu innych osób.

Legitymowanie:

Policjant ma prawo legitymować osoby gdy  ustalenie ich tożsamości jest niezbędne!

W szczególności w celu:

 • identyfikacji osoby podejrzanej o popełnienie przestępstwa lub wykroczenia,

 • ustalenia świadków zdarzenia powodującego naruszenie bezpieczeństwa lub porządku publicznego,

 • wykonania polecenia wydanego przez sąd, prokuratora, organy administracji rządowej i samorządu terytorialnego,

 • identyfikacji osób wskazanych przez pokrzywdzonych jako sprawców przestępstw lub wykroczeń,

 • poszukiwania osób zaginionych lub ukrywających się przed organami ścigania i wymiarem sprawiedliwości.

Przesłuchanie ucznia:

Policja może na terenie szkoły przesłuchać ucznia:

 • jeżeli nie ma ukończonych 17 lat (w obecności rodziców lub nauczycieli) w sytuacji gdy jest podejrzany o popełnienie czynu karalnego,

 • po ukończeniu 17 roku i osobę młodszą np. w charakterze świadka, (przesłuchuje się tak samo jak dorosłego bez konieczności udziału rodziców.

Przeszukanie ucznia może nastąpić w celu:

 • znalezienia rzeczy mogących stanowić dowód w sprawie lub podlegających zajęciu w postępowaniu karnym (art. 219 kpk),

 • wykrycia lub zatrzymania oraz przymusowego doprowadzenia osoby podejrzanej

Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Dla Rodziców
Gminny Multimedialny Konkurs Profilaktyczny
Konferencje, warsztaty, konkursy i akcje profilaktyczne
Nawigacja
Brak linków
Informacje
Aktualnie online
· Gości online: 1

· Użytkowników online: 0

· Łącznie użytkowników: 1
· Najnowszy użytkownik: admin
Ostatnie artykuły
Brak artykułów
Wygenerowano w sekund: 0.01 501,448 Unikalnych wizyt