Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/users/umniep01/public_html/domains/niepolomice.eu/public_html/informujeostrzegam/maincore.php on line 35

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/users/umniep01/public_html/domains/niepolomice.eu/public_html/informujeostrzegam/maincore.php on line 36

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/users/umniep01/public_html/domains/niepolomice.eu/public_html/informujeostrzegam/maincore.php on line 37

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/users/umniep01/public_html/domains/niepolomice.eu/public_html/informujeostrzegam/maincore.php on line 38

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/users/umniep01/public_html/domains/niepolomice.eu/public_html/informujeostrzegam/maincore.php on line 39
"Informuję, ostrzegam" - Procedury postępowania w sytuacjach zagrożeń dzieci demoralizacją i przestępczością
Marzec 31 2023 17:15:04
Dla Uczniów
Dla Nauczycieli
Procedury postępowania w sytuacjach zagrożeń dzieci demoralizacją i przestępczością

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH ZAGROŻENIA DZIECI DEMORALIZACJĄ I PRZESTĘPCZOŚCIĄ

ZOBACZ WIĘCEJ!!!!         PROCEDURY POSTĘPOWANIA - pełna wersja                     SZKOLNY SYSTEM INTERWENCJI           

Procedura postępowania w przypadku zastosowania przemocy wobec drugiej osoby:

 • Przyjąć do wiadomości informację o przestępstwie, zapewnić dyskrecję przekazującemu informację poprzez wysłuchanie go bez świadków (o ile to możliwe w pomieszczeniu zamkniętym).

 • Odnotować godzinę zgłoszenia oraz zapytać o przyczynę ewentualnej zwłoki w podaniu tej informacji.

 • Zapewnić w miarę potrzeby niezbędną pomoc lekarską.

 • Bez zbędnej zwłoki sprawdzić w dostępny sposób wiarygodność tej informacji
  – jeżeli uczeń podaje świadków to w rozmowie z nimi uwiarygodnić informację
  – sprawdzić czy zdarzenie zaistniało na terenie szkoły oraz czy miało miejsce w trakcie zajęć szkolnych jego uczestników
  – nie nagłaśniać sprawy
  – powiadomić rodziców lub opiekunów dziecka pokrzywdzonego, zapytać czy będą chcieli powiadomić Policję
  – w przypadku odmowy złożenia wniosku o ściganie sprawców należy powiadomić rodziców jakie środki podejmie szkoła w stosunku do sprawców.

Szkoła w ramach uprawnień statutowych stosuje względem sprawcy środki przewidziane regulaminem. W przypadku, gdy sprawca sprawiał wcześniej problemy a zdarzenie nosi cechy demoralizacji szkoła powinna sporządzić wystąpienie do sądu rodzinnego lub Policji.

Procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży demoralizacją

I. W przypadku uzyskania informacji, że uczeń który, nie ukończył 18 lat, używa alkoholu lub innych środków w celu wprowadzenia się w stan odurzenia, uprawia nierząd, bądź przejawia inne zachowania świadczące o demoralizacji nauczyciel powinien podjąć następujące kroki:

 • Przekazać uzyskaną informację wychowawcy klasy.

 • Wychowawca informuje o fakcie pedagoga/psychologa szkolnego i dyrektora szkoły.

 • Wychowawca wzywa do szkoły rodziców (prawnych opiekunów) ucznia i przekazuje im uzyskaną informację. Przeprowadza rozmowę z rodzicami oraz z uczniem, w ich obecności. W przypadku potwierdzenia informacji, zobowiązuje ucznia do zaniechania negatywnego postępowania, rodziców zaś bezwzględnie do szczególnego nadzoru nad dzieckiem. W toku interwencji profilaktycznej może zaproponować rodzicom skierowanie dziecka do specjalistycznej placówki i udział dziecka w programie terapeutycznym.

 • Jeżeli rodzice odmawiają współpracy lub nie stawiają się do szkoły, a nadal z wiarygodnych źródeł napływają informacje o przejawach demoralizacji ich dziecka, szkoła pisemnie powiadamia o zaistniałej sytuacji sąd rodzinny lub policję (specjalistę ds. nieletnich).
  Podobnie, szkoła powiadamia sąd lub policję, jeżeli wykorzysta wszystkie dostępne jej środki oddziaływań wychowawczych, (rozmowa z rodzicami, ostrzeżenie ucznia, spotkania z pedagogiem, psychologiem, itp.), a ich zastosowanie nie przynosi oczekiwanych rezultatów. Dalszy tok postępowania leży w kompetencji tych instytucji.

Uczeń pod wpływem alkoholu lub narkotyków

W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że na terenie szkoły znajduje się uczeń będący pod wpływem alkoholu lub narkotyków powinien podjąć następujące kroki:

 • Powiadamia o swoich przypuszczeniach wychowawcę klasy.

 • Izoluje ucznia od reszty klasy, ale ze względów bezpieczeństwa nie pozostawia go samego; stwarza warunki, w których nie będzie zagrożone jego życie ani zdrowie.

 • Wzywa lekarza, w przypadku gdy uczeń swoim zachowaniem stwarza zagrożenie dla swojego życia lub zdrowia, udzielenie pomocy medycznej.

 • Zawiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły oraz rodziców / opiekunów, których zobowiązuje do niezwłocznego odebrania ucznia ze szkoły.

 • Gdy rodzice / opiekunowie odmówią odebrania dziecka ze szkoły, a ono jest agresywne, swoim zachowaniem daje powód do zgorszenia albo zagraża życiu lub zdrowiu innych osób szkoła powiadamia POLICJĘ.

 

Ujawnienie na terenie szkoły substancji przypominającej narkotyk

W przypadku, gdy nauczyciel znajduje na terenie szkoły substancję przypominającą wyglądem narkotyk powinien podjąć następujące kroki:

 • Nauczyciel zachowując środki ostrożności zabezpiecza substancję przed dostępem do niej osób niepowołanych oraz ewentualnym jej zniszczeniem do czasu przyjazdu policji, próbuje (o ile to jest możliwe w zakresie działań pedagogicznych) ustalić, do kogo znaleziona substancja należy.

 • Powiadamia o zaistniałym zdarzeniu dyrektora szkoły i wzywa policję.

 • Po przyjeździe policji niezwłocznie przekazuje zabezpieczoną substancję i przekazuje informacje dotyczące szczegółów zdarzenia.

 

W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń posiada przy sobie substancję przypominającą narkotyk, powinien podjąć następujące kroki:

 • Nauczyciel w obecności innej osoby (wychowawca, pedagog, dyrektor, itp.) ma prawo żądać, aby uczeń przekazał mu tę substancję, pokazał zawartość torby szkolnej oraz kieszeni (we własnej odzieży), ewentualnie innych przedmiotów budzących podejrzenie co do ich związku z poszukiwaną substancją.

 • Nauczyciel nie ma prawa samodzielnie wykonać czynności przeszukania odzieży ani teczki ucznia - jest to czynność zastrzeżona wyłącznie dla policji.

 • O swoich spostrzeżeniach powiadamia dyrektora szkoły oraz rodziców/opiekunów ucznia i wzywa ich do natychmiastowego stawiennictwa.

 • W przypadku, gdy uczeń, mimo wezwania, odmawia przekazania nauczycielowi substancji i pokazania zawartości teczki, szkoła wzywa policję, która przeszukuje odzież i przedmioty należące do ucznia oraz zabezpiecza znalezioną substancję i zabiera ją do ekspertyzy.

 • Jeżeli uczeń wyda substancję dobrowolnie, nauczyciel, po odpowiednim zabezpieczeniu, zobowiązany jest bezzwłocznie przekazać ją do jednostki policji. Wcześniej próbuje ustalić, w jaki sposób i od kogo, uczeń nabył substancję.

 • Całe zdarzenie nauczyciel dokumentuje, sporządzając możliwie dokładną notatkę z ustaleń wraz ze swoimi spostrzeżeniami.
   

Postępowanie wobec ucznia -  sprawcy czynu karalnego lub przestępstwa:

W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń jest sprawcą czynu karalnego lub przestępstwa, powinien podjąć następujące kroki:

 • niezwłoczne powiadomienie dyrektora szkoły,

 • ustalenie okoliczności czynu i ewentualnych świadków zdarzenia,

 • przekazanie sprawcy (o ile jest znany i przebywa na terenie szkoły) dyrektorowi szkoły lub pedagogowi szkolnemu pod opiekę,

 • powiadomienie rodziców ucznia-sprawcy,

 • niezwłoczne powiadomienie policji w przypadku gdy sprawa jest poważna (rozbój, uszkodzenie ciała, itp.), lub sprawca nie jest uczniem szkoły i jego tożsamość nie jest nikomu znana,

 • zabezpieczenie ewentualnych dowodów przestępstwa, lub przedmiotów pochodzących z przestępstwa i przekazanie ich policji (np. sprawca rozboju na terenie szkoły używa noża i uciekając porzuca go lub porzuca jakiś przedmiot pochodzący z kradzieży).
   

 

Postępowanie nauczyciela wobec ucznia, który stał się ofiarą czynu karalnego:

W tym przypadku nauczyciel powinien podjąć następujące kroki:

 • udzielenie pierwszej pomocy (przedmedycznej), bądź zapewnienie jej udzielenia poprzez wezwanie lekarza, w przypadku kiedy ofiara doznała obrażeń,

 • niezwłoczne powiadomienie dyrektora szkoły, powiadomienie rodziców ucznia,

 • niezwłoczne wezwanie policji w przypadku, kiedy istnieje konieczność profesjonalnego zabezpieczenia śladów przestępstwa, ustalenia okoliczności i ewentualnych świadków zdarzenia.

NAUCZYCIELOWI NIE WOLNO:

 • „na własną rękę” wyjaśniać przebiegu zdarzenia, a zwłaszcza konfrontować, uczestników zdarzenia, dążyć do pojednania, itp..

 • dokonywać przeszukania teczek, toreb, kieszeni.

 • organizować prowokacji.

W przypadku stwierdzenia, że pokrzywdzonym w wyniku przestępstwa jest uczeń szkoły przebywający na jej terenie, a sprawcą zdarzenia jest osoba dorosła, należy bezwzględnie i niezwłocznie powiadomić Policję oraz opiekunów prawnych.
 

W przypadku znalezienia na terenie szkoły broni, materiałów wybuchowych, innych niebezpiecznych substancji lub przedmiotów, należy zapewnić bezpieczeństwo przebywającym na terenie szkoły osobom, uniemożliwić dostęp osób postronnych do tych przedmiotów i wezwać policję - tel. 997 lub 112.

Szczegółowy opis procedur zawarty jest w Krajowym Programie „ Zapobiegania Niedostosowaniu Społecznemu i Przestępczości wśród Dzieci i Młodzieży”
www.bip.mswia.gov.pl

SŁOWNIK TERMINÓW:

 

BÓJKA - TO ZAJŚCIE POMIĘDZY PRZYNAJMNIEJ TRZEMA OSOBAMI, Z KTÓRYCH KAŻDY UCZESTNIK JEST JEDNOCZEŚNIE ATAKUJĄCYM I ATAKOWANYM.

 

POBICIE - TO CZYNNA NAPAŚĆ PRZYNAJMNIEJ DWÓCH OSÓB NA JEDNĄ OSOBĘ ALBO GRUPY OSÓB NA GRUPĘ, PRZY CZYM W TYM OSTATNIM WYPADKU DO ATAKUJĄCYCH NALEŻY PRZEWAGA.

 

RÓŻNICA: BÓJKA – POBICIE  - PRZY POBICIU MOŻNA WSKAZAĆ JEDNOZNACZNIE NA ATAKUJĄCYCH I BRONIĄCEGO (BRONIĄCYCH) SIĘ.

 

ROZBÓJ art.280kk - KTO KRADNIE, UŻYWAJĄC PRZEMOCY WOBEC OSOBY LUB GROŻĄC NATYCHMIASTOWYM JEJ UŻYCIEM ALBO DOPROWADZAJĄC CZŁOWIEKA DO STANU NIEPRZYTOMNOŚCI LUB BEZBRONNOŚCI.

 

WYMUSZENIE ROZBÓJNICZE art. 282kk - Kto w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, przemocą, groźbą zamachu na życie lub zdrowie albo gwałtownego zamachu na mienie, doprowadza inną osobę do rozporządzenia mieniem własnym lub cudzym albo do zaprzestania działalności gospodarczej.

GROŹBY KARALNE - Kto grozi innej osobie popełnieniem przestępstwa na jej szkodę lub szkodę osoby najbliższej, jeżeli groźba wzbudza w zagrożonym uzasadnioną obawę, że będzie spełniona
 

Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Dla Rodziców
Gminny Multimedialny Konkurs Profilaktyczny
Konferencje, warsztaty, konkursy i akcje profilaktyczne
Nawigacja
Brak linków
Informacje
Aktualnie online
· Gości online: 1

· Użytkowników online: 0

· Łącznie użytkowników: 1
· Najnowszy użytkownik: admin
Ostatnie artykuły
Brak artykułów
Wygenerowano w sekund: 0.01 501,432 Unikalnych wizyt