Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/users/umniep01/public_html/domains/niepolomice.eu/public_html/informujeostrzegam/maincore.php on line 35

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/users/umniep01/public_html/domains/niepolomice.eu/public_html/informujeostrzegam/maincore.php on line 36

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/users/umniep01/public_html/domains/niepolomice.eu/public_html/informujeostrzegam/maincore.php on line 37

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/users/umniep01/public_html/domains/niepolomice.eu/public_html/informujeostrzegam/maincore.php on line 38

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/users/umniep01/public_html/domains/niepolomice.eu/public_html/informujeostrzegam/maincore.php on line 39
"Informuję, ostrzegam" - Współpraca szkoły z instytucjami pracującymi na rzecz dzieci i młodzieży
Marzec 31 2023 18:30:19
Dla Uczniów
Dla Nauczycieli
Współpraca szkoły z instytucjami pracującymi na rzecz dzieci i młodzieży

WSPÓŁPRACA SZKOŁY Z INSTYTUCJAMI DZIAŁAJĄCYMI NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY

Praca szkoły opiera się m.in. na współpracy z wieloma instytucjami. Należą do nich:

 Poradnia psychologiczno-pedagogiczna.

Jest to współpraca ważna, ponieważ na podstawie opinii poradni nauczyciele otrzymują informacje o danym uczniu, potrzebne do dalszej pracy dydaktyczno-wychowawczej. Współpraca ta jest tym bardziej cenna i konieczna, jeśli w danej szkole nie ma pedagoga szkolnego.
W Polsce działają głównie publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne, które podlegają kuratorium oświaty. Usługi przez nie wykonywane są bezpłatne i dobrowolne. Funkcjonują one na terenie całego kraju i obejmują swym działaniem dzieci i młodzież w wieku od 0-19 lat, ich rodziców, opiekunów oraz nauczycieli i wychowawców.
Poradnia realizuje zadania poprzez diagnozę, konsultację, terapię, psychoedukację, rehabilitację, doradztwo, mediacje i interwencje w środowisku ucznia, działalność profilaktyczną i informacyjną. Wykonywanie wymienionych zadań przez poradnię opiera się na współpracy z rodzicami, nauczycielami oraz innymi poradniami specjalistycznymi i podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

Ważnym zadaniem poradni, jest orzekanie w sprawie kształcenia specjalnego oraz w sprawach indywidualnego nauczania. Ponadto poradnia wydaje opinie w następujących sprawach:

 • wcześniejszego przyjęcia ucznia do szkoły lub odroczenia go,
 • pozostawienia ucznia klas I-III drugi rok w tej samej klasie,
 • objęcia ucznia nauką w klasie terapeutycznej,
 • dostosowania wymagań edukacyjnych do potrzeb ucznia z zaburzeniami i odchyleniami,
 • zwolnienia ucznia z wadą słuchu lub dyslekcją z nauki drugiego języka obcego,
 • udzielania zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki,
 • przyjęcia ucznia gimnazjum do oddziału przysposabiającego do pracy,
 • przyjęcia do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej kandydata z problemami zdrowotnymi,
 • przystąpienia ucznia z zaburzeniami lub trudnościami w uczeniu do sprawdzianu po kolejnym etapie nauki.

Po przeprowadzeniu badań poradnia wydaje opinię zbiorczą o dziecku, którą uzgadnia zespół specjalistyczny składający się z pedagoga, lekarza, psychologa. Zatwierdzeniem zajmuje się zespół orzekający złożony z dyrektora poradni, kierownika poradni medycyny szkolnej, lekarza neurologa, psychologa, pedagoga i przedstawiciela administracji szkolnej.
Opinię wydaje się na pisemny wniosek rodziców dziecka. Na wniosek lub za zgodą rodziców poradnia przekazuje kopię opinii do placówki, do której uczęszcza dziecko. Poradnia prowadzi dokumentację swojej działalności. Zanim poradnia psychologiczno-pedagogiczna rozpocznie tok pracy w zakresie orzecznictwa, wcześniejsze rozpoznanie nieprawidłowości rozwojowe dziecka ujawniają się podczas nauki szkolnej, a nawet w przedszkolu. Toteż ważnym zadaniem poradni jest utrzymanie kontaktu m.in. ze szkołami, aby kierować pracą nauczycieli, prowadzących obserwacje dzieci z zaburzeniami.
Zgodnie z przepisami szkoła nie może kierować ucznia na badania, może jedynie zachęcać rodziców, aby udali się do poradni na konsultacje. Nauczyciel nie tylko nie może kierować ucznia na badania, ale nie może też z własnej inicjatywy przekazywać informacji o uczniu bezpośrednio do poradni, jedynie za pośrednictwem rodziców.

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarka

Współpraca polega na organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą objętymi obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki oraz kształcącymi się w szkołach ponadgimanzjalnych do ukończenia 19 roku życia.

Profilaktyczną opiekę zdrowotną sprawują:
1) lekarz podstawowej opieki zdrowotnej sprawujący profilaktyczną opiekę nad uczniem na podstawie deklaracji wyboru lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;
2) lekarz dentysta;
3) pielęgniarka, która ukończyła szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania lub ukończyła kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania, zwana dalej "pielęgniarką", albo higienistka szkolna


Profilaktyczna opieka zdrowotna nad uczniami obejmuje:
1) testy przesiewowe polegające na wstępnej identyfikacji odchyleń od normy rozwojowej, niezdiagnozowanych chorób, zaburzeń lub wad, przez zastosowanie szybkich metod badania;
2) postępowanie diagnostyczne w przypadku uzyskania dodatniego wyniku testu przesiewowego, w celu potwierdzenia lub wykluczenia zaburzeń ujawnionych w tym teście (postępowanie poprzesiewowe);
3) profilaktyczne badania lekarskie (bilanse zdrowia) w zakresie:
a) indywidualnej oceny stanu zdrowia i rozwoju uczniów,
b) kwalifikacji do zajęć wychowania fizycznego i sportu szkolnego,
c) zdrowotnej gotowości szkolnej uczniów,
d) kwalifikacji do programów rehabilitacyjnych,
e) ograniczeń dotyczących wyboru i nauki zawodu;
4) profilaktyczne badania stomatologiczne, profilaktykę próchnicy zębów i profilaktykę ortodontyczną;
5) udzielanie pomocy w przypadku nagłych zachorowań, urazów i zatruć;
6) obowiązkowe szczepienia ochronne;
7) edukację zdrowotną i promocję zdrowia.

Policja

W ramach długofalowej pracy profilaktyczno – wychowawczej szkoła i policja utrzymują stałą, bieżącą współpracę w zakresie profilaktyki zagrożeń.
Koordynatorami współpracy powinni być: pedagog/psycholog szkolny oraz specjalista ds. nieletnich i patologii właściwej jednostki policji.
Do współpracy ze szkołą zobowiązany jest także dzielnicowy, w rejonie którego znajduje się szkoła/placówka.
Pracownicy szkoły wyznaczeni do współpracy z policją, specjaliści ds. nieletnich i patologii oraz dzielnicowi powinni wspólnie ustalić wzajemnie zasady kontaktu, by móc na bieżąco wymieniać informacje i rozwiązywać problemy związane z bezpieczeństwem i dobrem uczniów.
W ramach współpracy policji ze szkołą organizuje się:

 • spotkania pedagogów szkolnych, nauczycieli, dyrektorów szkół z zaproszonymi specjalistami ds. nieletnich i patologii, podejmujące tematykę zagrożeń przestępczością oraz demoralizacją dzieci i młodzieży w środowisku lokalnym,
 • spotkania tematyczne młodzieży szkolnej z udziałem policjantów m.in. na temat odpowiedzialności nieletnich za popełniane czyny karalne, prawnych aspektów narkomanii, wychowania w trzeźwości itp. oraz z młodszymi uczniami, na temat zasad bezpieczeństwa, zachowań ryzykownych oraz sposobów unikania zagrożeń,
 • informowanie policji o zdarzeniach na terenie szkoły wypełniających znamiona przestępstwa, stanowiących zagrożenie dla życia i zdrowia uczniów oraz przejawach demoralizacji dzieci i młodzieży,
 • udzielanie przez policję pomocy szkole w rozwiązywaniu trudnych, mogących mieć podłoże przestępcze problemów, które zaistniały na terenie szkoły,
 • wspólny - szkoły i policji - udział w lokalnych programach profilaktycznych związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom oraz zapobieganiem demoralizacji i przestępczości nieletnich.
 • pomoc w przygotowaniu uczniów i przeprowadzaniu egzaminu na kartę rowerową;

Z Władzami lokalnymi i samorządowymi

Współpraca polega na:

 • zapoznanie uczniów z pracą urzędów;
 • nawiązywanie kontaktów z władzami poprzez spotkania z nauczycielami i uczniami z okazji uroczystości szkolnych,
 • dofinansowanie do projektów edukacyjnych i sportowych,
 • sponsorowanie nagród na konkursy organizowane przez szkołę (honorowy patronat Burmistrza)
 • promocja szkoły na stronach Gminnego Portalu Internetowego.

Straż Miejska, Straż Pożarna

 • działania profilaktyczne ze strony policji i straży miejskiej
 • (prelekcje dla uczniów i rodziców);
 • przeprowadzanie różnorodnych akcji dotyczących niebezpieczeństw i zagrożeń czyhających na uczniów; sposoby zapobiegania,
 • zabezpieczenia większych uroczystości szkolnych,
 • prelekcje związane z bezpieczeństwem pożarowym,
 • udział uczniów i nauczycieli w różnorodnych konkursach plastycznych i wiedzy organizowanych pod patronatem tych instytucji.

Parafia Rzymsko-Katolicka

 • zapraszanie księży na uroczystości szkolne
 • współpraca w zorganizowaniu pomocy najbardziej potrzebującym.
 • pomoc w zorganizowaniu wigilii szkolnej, jasełek.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

 • rozpoznanie środowiska ucznia,
 • finansowanie obiadów najbardziej potrzebującym,
 • udzielanie doraźnej pomocy finansowej i rzeczowej,
 • dofinansowanie do wyjazdów uczniom z rodzin ubogich,
 • wspieranie rodzin potrzebujących pomocy.

Centrum Kultury, Biblioteka Publiczna

 • wystawy okazjonalne,
 • spotkania autorskie, koncerty muzyczne,
 • udział uczniów i nauczycieli w konkursach pozaszkolnych organizowanych przez DK
 • wspólne organizowanie czasu wolnego uczniom.

Instytucje i organizacje wspierające edukację ekologiczną.

 • wspólne działania ekologiczne dotyczące segregacji śmieci,
 • organizowanie sejmików ekologicznych i wycieczek edukacyjnych,
 • udział w akcjach ekologicznych: „Sprzątanie Świata”, „Ratujmy kasztanowce”, "Segregujemy śmieci”, "Dzień drzewa"
 • współpraca z Klubem "Gaja" w organizowaniu akcji "Zbieraj makulaturę, ratuj konie"

Polski Czerwony Krzyż

 • zajęcia praktyczne dla uczniów i nauczycieli dotyczące umiejętności udzielania pierwszej pomocy,
 • udział w happeningach zdrowotnych organizowanych w szkole,
 • udział  w akcjach "Góra grosza", "I Ty zostań Św. Mikołajem".
   
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Dla Rodziców
Gminny Multimedialny Konkurs Profilaktyczny
Konferencje, warsztaty, konkursy i akcje profilaktyczne
Nawigacja
Brak linków
Informacje
Aktualnie online
· Gości online: 1

· Użytkowników online: 0

· Łącznie użytkowników: 1
· Najnowszy użytkownik: admin
Ostatnie artykuły
Brak artykułów
Wygenerowano w sekund: 0.01 501,456 Unikalnych wizyt